Brf Vestersol UPA

../
MENU
Information till boende
Boendepraxis
Senaste Infoblad
Uthyrning
Bredband
Energideklaration
Snöskottning
Föreningspolicy
Stadgar
Underhållsplan
Lägenhetsförsäljning
Blanketter
Årsredovisning
Styrelse
Kontakt
Länkar
Bilder
TILL STARTSIDAN
 

Praxis för bostadsrättsinnehavare och 2-handshyresgäster

Välkommen som medlem eller andrahandshyresgäst i BRF Vestersol

Att bo i en bostadsrättslägenhet skiljer sig på flera sätt från att bo i en hyresrätt. I det här dokumentet och i samband med en introduktion beskriver vi de förhållanden som gäller generellt bostadsrätter och specifikt för vår förening.

Stadgar

Flera olika lagar styr bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Det är därför viktigt att alla medlemmar läser och känner till innehållet i föreningens stadgar. Stadgarna finns på föreningens hemsida och på anslagstavla i uppgång B.

Medlemsskap

När Du köper en lägenhet i vårt hus beslutar styrelsen om att du blir medlem i vår bostadsrättsförening. Den tidigare ägarens medlemskap upphör i samma ögonblick.

Årsmöte

Hålls varje år senast sista juni. Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning och godkänner styrelsens årsredovisning. Utförlig information finns i föreningens stadgar.

Styrelse

Styrelsen förvaltar föreningens fastighet, ekonomi och skötsel. Information om vilka som sitter i styrelsen finns anslaget på anslagstavlor i trapphusen. Där kan du också se vilka ansvarsområden var och en har.

Försäljning av lägenhet

Vid försäljning av lägenhet ska styrelsen meddelas. Köpare av lägenhet ska skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen och säljaren skall begära utträde. Se blanketter!

Det är av yttersta vikt att informera eventuell mäklare att all info fås från föreningens hemsida. Om mäklaren önskar en mäklarbild så skall styrelsen kontaktas via mail.

Uthyrning av lägenhet

Uthyrning av lägenhet i andra hand tillåts inte utan styrelsens medgivande. Tar bostadsrättsinnehavaren inte kontakt med styrelsen vid uthyrning har styrelsen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren.Använd blankett för ansökan om uthyrning i andra hand

Föreningen tar ut en avgift ut vid andrahandsupplåtelse. Avgiften uppgår årligen till 5% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

När bostadsrättsinnehavaren har inneboende ska även detta meddelas styrelsen.

Reparationer

Vid behov av reparationer ska styrelsen kontaktas. Föreningen svarar, gentemot bostadsrättsinnehavarens, enbart för de reparationer som är angivna i stadgarna.

Föreningen svarar inte för beställda hantverksarbeten, som inte godkänts av styrelsen.

Allt ändringsarbete i lägenhet som innebär ingrepp i byggnadens stomme eller tekniska försörjningssystem (gas, el, vatten, värme) skall anmälas till styrelsen. Använd blankett för begäran om tillstånd till ändring i lägenhet.

Observera att fastigheten elsystem är dimensionerat för att gas skall användas vid matlagning. Det är inte tillåtet att installera elspisar i lägenheterna!

Fastigheten har självdragsventilation. Det är ej tillåtet att ansluta mekaniska fläktar till självdragskanalerna, Endast kolfilterfläkt får användas.

Byte av ytterdörrar samt fönster är ej tillåtet.

Vid avstängning av vatten för t.ex. byte av blandare etc. är det förbjudet att stänga av huvudkranen. På anslagstavlan i varje uppgång är angivet vilka kranar som gäller. Samtliga berörda av vattenavstängningen måste informeras om när och hur länge vattnet skall vara avstängt.

I de fall reparationen förorsakar att allmänna utrymmen som trappor smutsas eller att skräp t.ex. rivningsmaterial placeras på fastighetens mark åligger det lägenhetsinnehavaren att utan dröjsmål städa upp.

Brandskydd

För att fastighetens försäkringar ska vara verksamma vid en eventuell olycka eller brand gäller följande:

  • Rökförbud råder i trapphus, vindsutrymmen och källare.
  • I fastighetens allmänna utrymmen är det inte tillåtet att placera och förvara material. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att ställa skor, möbler etc. utanför lägenhetsdörren eller cyklar i trapphusen.

Dörrar, lås och nycklar

Alla entrédörrar till trappuppgångar är utrustade med kodlås. Föreningen byter kod till kodlåsen fyra gånger per år i samband med kvartalsskifte. Aktuell kod finns utskriven på hyresavierna.

Våra lägenhetsdörrar är brandskydds-, ljud- och inbrottsklassade (EI30, Rw35db respektive RC2 EN1627)

När du säljer Din lägenhet är det viktigt att alla nycklar som du fått av säljaren också överlämnas till ny ägare. Styrelsen har dokumentation på hur många nycklar som finns till varje lägenhet. Kontakta nyckelansvarig i styrelsen om du behöver beställa extra lägenhetsnycklar!

Alla som kan hjälps åt att städa trapphus och tvättstuga

Trappuppgångarna städas enligt scheman på anslagstavlan i respektive trappuppgång. Städning skall utföras minst en gång per tvåveckorsperiod.

Tvättstugan skall städas enligt schema på anslagstavlan utanför tvättstugan i källargången bort till hobbyrummen. Städning skall utföras enligt instruktioner anslagna i tvättstugan. Tvättstugan skall städas två gånger/vecka.

Avfall

Föreningen hjälper dig att källsortera. Det innebär att hushållsavfall sorteras i fyra fraktioner. Avfallsfraktionerna läggs i de olika återvinningskärlen på gården - komposterbart (brunt kärl), tidningar/papper (grönt kärl märkt ”Tidningar” ), kartong/pappersemballage (grönt kärl märkt ”Förpackningar av kartong”) samt övrigt hushållsavfall (svarta kärl). För mera detaljerad info om vad som kan läggas i varje återvinningskärl se informationstext på respektive kärl.

Locken på återvinningskärlen måste vara helt stängda då det annars kan locka till sig skadedjur. Vik ihop pappersemballage så att det tar mindre plats. Om kärlen är fulla, vänta helst till efter nästkommande tömning eller lämna på en återvinningsstation. Om detta inte är möjligt, använd kärlen för övrigt hushållsavfall (svarta kärl).

Komposterbart avfall skall läggas i papperspåsar som läggs i kärlet för komposterbart avfall. Kompostpåsarna finns i yttre hobbyrummet.

Det går även bra att lägga batterier, lysrör och glödlampor i den blå plastback som står till höger innanför dörren till inre hobbyrummet.

Närmaste återvinningsstation finns på Södra Viktorigatan 41. På återvinningsstationen kan du slänga förpackningar av glas, plast, kartong och metall samt tidningar och småbatterier.

Närmaste återvinningscentral finns i Högsbo

Bredband

Alla lägenheter har tillgång till eget Bredband/WiFi från Telenor. I bredbandet ingår även bredbands-TV och fast telefoni. Som ny medlem måste du själv kontakta Telenor 020-222 222 för att aktivera tjänsterna som ingår.

Ljudfrid

Tänk på att vårt hus är lyhört. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00 och 07.00. Ska ni ha fest, informera grannarna.

Hobbyrummet

Disponeras fritt av föreningens medlemmar vid behov. Notera ditt namn på griffeltavlan i inre rummet. I de fall utrymmet inte räcker till äger föreningsgemensamma aktiviteter företräde. Om det finns pågående arbeten kontakta styrelsen.

Utrymmena skall städas efter varje användningstillfälle. Grövre avfall läggs i trälådan och övrigt avfall i Castrolfatet.Det är dock inte möjligt att slänga privat avfall såsom stora kartonger, byggmaterial etc.

Medlem har möjlighet att låna verktyg från föreningen men förbrukningsmaterial såsom slippapper och penslar etc. kan ej lånas av föreningen. Det är av yttersta vikt att verktyg återlämnas direkt efter användandet. Då de flesta verktyg är inlåsta i verktygsskåpet kan någon i styrelsen kontaktas.

Fixardag

Föreningen strävar efter att kunna hålla nere sina kostnader. Därför har vi bl.a. ingen vaktmästare på löpande räkning, vilket medför att alla medlemmar som kan behöver bidra till fastighetens skötsel. På fixardagarna på våren och hösten sköter medlemmarna gemensamt fastighetens yttre och inre underhåll. Det är viktigt att alla medlemmar deltar. Vid förhinder att delta kan respektive medlem välja att utföra annan syssla vid senare tillfälle.

Snöskottning och gräsklippning

Under vinterhalvåret sköts snöskottning och sandning av medlemmarna. Detta gäller även gräsklippning under sommarhalvåret. Ersättning utgår till de medlemmar som hjälper till.

Avlopp

Det ligger i varje medlems intresse att underhålla sina avlopp. Läckage orsakar dyrbara och tidskrävande skador. Vid dåligt flöde i Dina avlopp kontakta styrelsen omedelbart.

Tvättstuga

Tvättstugan bokas på lista utanför tvättstugan. Tvättstugan kan endast bokas två datum i taget. Se tider etc. utanför tvättstugan. Varje medlem skall rengöra tvättmaskiner, torktumlare och golv efter sig.

Uteplatser

Föreningen har två uteplatser med tillhörande grillar. Grillarna finns i källaren utanför hobbyrummet. Uteplats samt grill kan bokas på lista utanför tvättstugan. Grillarna skall rengöras och ställas tillbaka efter man använt dessa. Vidare skall uteplatsen städas på skräp efter man nyttjat denna.

Allmän fastighetsskötsel

Då föreningen inte har någon anställd fastighetsskötare sköts dessa tjänster utav föreningens medlemmar. Detta är bland annat snöröjning, gräsklippning, trädgårdsarbete, mindre reparationer och målningsarbeten. Det är viktigt att så många som möjligt kan engagera sig så föreningen kan hålla ner kostnaderna vilket innebär att vi kan hålla låga månadsavgifter.

Medlemsinformation

Styrelsen informerar medlemmarna vad som händer i föreningen via email samt med infoblad i respektive trappuppgång. Det är varje medlems skyldighet att ta del av denna information

Styrelsen måste kunna nå medlemmarna vid akuta skador och incidenter som berör medlemmens lägenhet. Det är därför väldigt viktigt att medlemmarna meddelar styrelsen ev. ändringar av mobilnr samt emailadress.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtalet eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i BRF Vestersol eller i avtal om andrahandsuthyrning kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.


Brf Vestersol UPA Egnahemsvägen 20 E 413 21 GÖTEBORG; info@vestersol.se